STATUT

Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama ( ″Narodne novine″ broj 74/14 ), Osnivačka skupština Društva za promicanje virtualnog nogometa PES Expert, održana 3.7.2017. godine, donijela je

 

 

 STATUT

DRUŠTVA ZA PROMICANJE VIRTUALNOG NOGOMETA

PES EKSPERT

 

 I OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

 Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu sjedištu, o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Društva za promicanje virtualnog nogometa PES Expert (:u daljnjem tekstu Društvo); o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Društva, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova, imenovanju i opozivu likvidatora; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva; prestanku postojanja, postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Društva, te drugim pitanjima od značaja za Društvo.

Članak 2.

Naziv udruge je Društvo za promicanje virtualnog nogometa PES ekspert

Skraćeni naziv Društva je: PES Ekspert

Sjedište Društva je u Ulica Splitska 30, 47 000 Karlovac

Odluku o adresi Društva donosi Skupština.

Naziv Društva na engleskom jeziku je: Association for the promotion of virtual football PES Expert

Članak 3.

Društvo ima svojstvo pravne osobe koje stječe danom upisa u Registar udruga pri tijelu državne uprave prema sjedištu Društva.

Članak 4.

 

Udruga ima pečat. Pečat udruge je: Okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim punim nazivom Društva u sredini pečata, tekstom uz gornji rub koji glasi “PES EKSPERT”, te tekstom uz donji rub koji glasi “2010 Karlovac”

Članak 5.

Društvo, u okviru njegove djelatnosti, zastupaju predsjednik Društva i dva zamjenika predsjednika.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Društva. U slučaju spriječenosti predsjednika i njegova dva zamjenika, predsjednik može donijeti odluku da že Društvo zastupati član Društva temeljem pisane punomoći

                                                II PODRUČJE DJELOVANJA DRUŠTVA SUKLADNO                                                                              CILJEVIMA

                                                                       Članak 6.

Društvo je osnovano u cilju promicanja, razvitka i unapređenja održavanja on-line i uživo turnira i liga na serijalu virtualnog nogometa Pro Evolution Soccer na igraćoj konzoli iz serijala Sony Playstation. Uz osonovno područje, Društvo je osnovano radi djelovanja na razini hobističkih djelatnosti, te međunarodne suradnje.

Članak 7.

Djelatnosti Društva su:

 • planiranje rada
 • organiziranje natjecanja u virtualnom nogometu na serijalu Pro Evolution Soccer
 • informiranje javnosti o društvenim aktivnostima putem društvenim mreža i web stranice
 • razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad službene PES Lige
 • izrada i održavanje web stranice i stranica na društvenim mrežama
 • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje
 • predlaganje rješenja za poboljšanje rada Društva
 • promicanje “fair play” igre
 • zaštita prava i interesa svojih članova
 • širenje suradnje i prijateljskih odnosa sa organizacijama i udrugama istih i sličnih ciljeva
 • okupljanje ljubitelja video igara,posebno virtualnog nogometa
 • okupljanje mladeži i obitelji
 • pružanje stručne i pravne pomoći svim svojim članovima
 • razvijanje međusobne solidarnosti
 • obavljanje ostalih djelatnosti dopuštenih zakonom

Članak 8.

Rad udruge je javan.

Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima
 • pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, javnim priopćavanjem.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela.
Od dostupnosti javnosti mogu se izuzeti podatci koji su sukladno Zakonu kojim se uređuje tajnost podataka utvrđeni bilo kao poslovna tajna ili se tiču osobnih zaštićenih podataka članova Udruge.

III ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 9.

Članom Društva može postati svaka punoljetna fizička osoba i pravna osoba.

Društvo okuplja punoljetne osobe svih dobnih i spolnih skupina kojima je cilj promicanje virtualnog nogometa.

Članak 10.

Članom Društva se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Društva.

Osoba ili pravna osoba koja želi postati redoviti članom Društva podnosi zahtjev za prijam u članstvo Tajniku Društva koji donosi odluku o prijemu u članstvo.
Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Društva, te poštivanje odredbi Statuta i drugih akata kao i odluka tijela Društva.
Članom Društva postaje se upisom u Registar članova Društva. U Registar članova upisuje se osoba za koju Tajnik donese odluku o prijemu u članstvo i koja je uplatila članarinu.

Registar članova sastoji se od imena i prezimena člana,njegove adrese,OIB-a, i načina kontaktiranja.
Članovima Društva izdaje se članska iskaznica.
Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice propisan je odlukom Skupštine Društva, a sadrži ime, prezime, članski broj, te datum prestanka važenja iskaznice određenog člana Društva.

Članak 11.

Skupština Društva određuje godišnji iznos članarine temeljem Odluke o visini članarine.

Članak 12.

Prava i obveze članova su:

 • plaćanje članarine
 • bavljenje aktivnostima Društva
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Društva
 • čuvanje i podizanje ugleda Društva
 • čuvanje materijalnih dobara
 • izvršenje preuzetih obveza.

 

Članak 13.

Članstvo u Društvu prestaje:

 • dragovoljnim istupom
 • neplaćanjem članarine
 • isključenjem
 • smrću

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluka o isključenju člana iz Društva donosi predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti prigovor Skupštini Društva. Skupština je dužna riješiti prigovor u roku 30 dana računajući od dana dostave prigovora. Odluka Skupštine Društva o isključenju je konačna.

Članak 14.

Članu Društva koji se ne pridržava programa, Statuta i drugih akata Društva ili ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interes Društva ili prouzroči ozbiljnu materijalnu štetu Društvu ili njenom članstvu može se izreći jedna od slijedećih stegovnih mjera:

• Upozorenje
• Opomena pred isključenje
• Isključenje

O izricanju stegovnih mjera odlučuje predsjednik Društva, obavještavajući člana Društva koji je u stegovnom postupku pisanim putem.

Članak 15.

Društvo se može udružiti u saveze udruga, te u druge oblike povezivanja.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV TIJELA DRUŠTVA

                                                                       Članak 16.

Dužnosnici Društva su:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Dva zamjenika predsjednika
 • Tajnik
 • Blagajnik
 • Stegovna komisija

SKUPŠTINA

                                                                       Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom.

Skupštinu sačinjavaju svi aktivni članovi Društva koji imaju pravo birati i biti birani u tijela upravljanja.

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. Izvanredno, prema potrebi, predsjednik Društva može donijeti odluku o sazivanju izvanredne skupštine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Društva na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Društva.

U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. Ako predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 19.

Skupštini predsjedava Predsjednik Društva.

U odsutnosti Predsjednika, Skupštinom će predsjedati jedan od zamjenika izabranih od strane predsjednika.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Društva.

Članak 20.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

U slučaju neispunjavanju kvoruma, sjednica skupštine se odgađa na vrijeme od pola sata, a ako u tom vremenu opet ne bude ispunjen kvorum, sjednicu Skupštine održati će nazočni članovi Skupštine

Članak 21.

Skupština Društva:

 • utvrđuje politiku razvitka Društva
 • donosi i mijenja Statut Društva
 • donosi financijski plan i završni račun
 • donosi druge akte i odluke vezane za rad Društva
 • bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, dva zamjenika predsjednika i Tajnika Društva
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Društva
 • daje smjernice za rad Društva
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Društva
 • odlučuje o prestanku rada Društva
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIK

                                                                       Članak 22.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Društva. Predsjednika Društva bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Članak 23.

Predsjednik:

 • zastupa Društvo
 • odgovara za pravilan i zakonit rad Društva
 • saziva Skupštinu Društva
 • rukovodi radom Skupštine Društva
 • utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge
 • upravlja imovinom Društva
 • podnosi izvješće o radu Društva Skupštini Društva
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Društva
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Društva
 • donosi odluke o isključenju člana iz Društva
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Društva.
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu državne uprave koji vodi registar udruga

                                                                       Članak 24.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Društva.

Predsjednik podnosi Skupštini Društva godišnje izvješće o svom radu.

Članak 25.

DVA ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA

Dva zamjenika predsjednika bira Skupština većinom glasova nazočnih članova, a mandat im traje četiri(4) godine.

Zamjenici Predsjednika zastupaju Društvo, te pomažu Predsjedniku u svim poslovima.

Zamjenici predsjednika mogu biti razriješeni dužnosti prije kraja mandata, i to:

na svoj zahtjev,

ako ne postupaju u skladu s ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisima,

ako ne izvršavaju odluke Skupštine ili postupa protivno tim odlukama,

ako svojim nesavjesnim radom prouzrokuju štetu Društvu ili njegovu ugledu.

Odluku o razrješenju zamjenika predsjednika donosi Skupština većinom glasova nazočnih članova.

 TAJNIK

Članak 26.

Tajnika Društva bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno administrativnih poslova u Društvu.

Tajnik Društva vodi registar članova.

 

Članak 27. 

BLAGAJNIK DRUŠTVA

Blagajnik Društva:

prikuplja godišnju članarinu,

vodi izmjene stanja dnevne blagajne,

priprema podatke Izvršnom odboru za financijsko izvješće,

vodi evidenciju ulaznih računa i redoslijedu plaćanja računa,

vodi evidenciju bankovnih izvoda, plaćenih računa i stanja računa Društva i

u suradnji s predsjednikom i tajnikom Društva odlučuje o materijalno-financijskim obvezama Društva.

Blagajnika bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat četiri(4)  godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Blagajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:

na svoj zahtjev,

ako ne izvršava zadaće koje su mu povjerene,

ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

Članak 28.

Za pojedine složenije stručne, računovodstvene i/ili administrativne poslove Društvo, uz odobrenje Izvršnog odbora, može angažirati vanjske suradnike ili pružatelje usluga (pojedince ili tvrtke)

Članak 29.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Društva Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

IV. STEGOVNA KOMISIJA

Članak 30.

Članovi Društva stegovno odgovaraju za povrede svojih dužnosti utvrđenih ovim Statutom i drugim aktima Društva.
Stegovni postupak provodi Stegovna komisija koja broji tri člana, a bira ih i razrješava Skupština Društva.

Stegovni postupak provodi se temeljem Pravilnika o stegovnom postupku kojeg donosi Skupština.
Mandat članova Stegovne komisije traje četiri godine
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti predsjednik, dva zamjenika predsjednika, tajnik ili najmanje 1/10 članova Skupštine.
U stegovnom postupku mogu se izreći stegovne mjere propisane čl. 14. ovog statuta.
                                                                       Članak 31.

Članu Društva protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak mora biti omogućeno da se pred tijelom koje vodi postupak izjasni o svim činjenicama i okolnostima koje mu se stavljaju na teret.

Članak 32.


Protiv izrečene stegovne mjere, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke može se podnijeti prigovor Skupštini.
Skupština je dužna o prigovoru odlučiti u roku od 30 dana, računajući od dana dostave prigovora.
Odluka Skupštine donesena povodom prigovora u stegovnom postupku je konačna.

V. LIKVIDATOR

Članak 33.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština Društva i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga na mandat od četiri(4)  godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Likvidator ne mora biti član Društva.

Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz Registra udruga.

VI. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE                              

                                                                     Članak 34.

 

Imovinu Društva čine novčana sredstva koje je Društvo steklo uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz fondova i/ili iz inozemnih izvora, te novčana sredstva koje je Društvo steklo od nekretnina i pokretnih stvari Društva, kao i drugih imovinskih prava.

 

Društvo može raspolagati svojom imovinom samo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 35.

 

Društvo upravlja sredstvima za rad u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju, a u okviru financijskog plana koji na prijedlog Predsjednika donosi Skupština Društva.

Financijski plan provodi predsjednik Društva

Članak 36.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

Članak 37.

Za svaku poslovnu godinu Društvo utvrđuje program rada i financijski plan, a za svoje obveze odgovara cijelom imovinom.
Društvo je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo neprofitnih organizacija.
Naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Društva ima predsjednik i tajnik Društva.

Ako u obavljanju djelatnosti Društvo ostvari dobit, ona se mora sukladno Statutu Društva koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Društva, kojima se ostvaruju njeni ciljevi utvrđeni Statutom.

Članak 38.

U slučaju prestanka postojanja Društva imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeva, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.

Društvo nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

VII. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

                                                                       Članak 39.

 

Razlozi za prestanak postojanja Društva jesu:

 1. odluka skupštine o prestanku Društva
 2. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela

društva   razdvajanjem

 1. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje

redovne  sjednice skupštine, a ona nije održana

 1. pravomoćna odluka suda o ukidanju Društva
 2. pokretanje stečajnog postupka
 3. na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog

za osnivanje Društva, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od

nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova.

 

U slučaju iz stavka 1. točke 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Društva uz registar udruga u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku Društva, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Društva dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Društva.

VIII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

Članak 40.

Spor /sukob interesa u Društvu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad Društva u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Društva. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.  Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar Društva o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Društvu da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 

IX. FINANCIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

Članak 41.

Društvo je dužno voditi poslovne knjige  i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

X. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 42.

 

Za svoje obveze Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi Društva i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Društva.

Nad Društvom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Društvo i osobe ovlaštene za zastupanje Društva za štetu učinjenu u u Društvu ili Društva prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

XI. NADZOR

 Članak 43.

Članovi Društva sami nadziru rad društva.

Ako član udruge smatra da je Društvo povrijedilo statuti ili drugi opći akt Društva, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo Društva, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Društva .

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

O Statusnim promjenama odlučuje Skupština sukladno članku 19. ovog Statuta.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izviješća iskazuju negativan rezultat.

Članak 45.

Statut Društva kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Društva nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva.

Tumačenje drugih akata Društva daje Predsjednik Društva.

 

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog tijela državne uprave.

 

U Karlovcu, 5. srpnja.2017.

Predsjednik Društva

                                             za promicanje virtualnog nogometa PES Ekspert

                                                                Damir Žgela